Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ALEBI VOF, h.o.d.n. Hairfoil Nederland en Folierollen.nl en op alle met aangegane overeenkomsten. Gemakshalve wordt enkel de handelsnaam Hairfoil Nederland gebruikt in onderhavige voorwaarden.
1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Hairfoil Nederland heeft ingestemd.
1.4. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hairfoil Nederland in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5. Hairfoil Nederland behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6. Door het gebruik van de internetsite van Hairfoil Nederland en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld in de voorwaarden en/ of op de internetsite.
1.7. Hairfoil Nederland is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Hairfoil Nederland is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
2.3. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; - de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Hairfoil Nederland via elektronische weg is verzonden en door Hairfoil Nederland is ontvangen.
2.4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres. Gelet op het feit dat Hairfoil Nederland al haar producten exclusief btw aanbiedt, dient te worden aangemerkt als zakelijk leverancier en transacties uitvoert tussen bedrijven (B2B), onverlet Koper geen bedrijfsnaam vermeld en/of geen btw-nummer invult op het digitale bestelformulier. Personen, eenmanszaken en ZZP’ers, die bestellen op enkel een persoonlijke naam worden aangemerkt als bedrijf. Bestellingen en garanties worden als zakelijke transactie verwerkt.
2.5. Koper en Hairfoil Nederland komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Hairfoil Nederland zullen, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs gelden.
2.6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Hairfoil Nederland garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.
3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of zolang de voorraad strekt van deze aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld (op de internetsite) met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Hairfoil Nederland in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Hairfoil Nederland worden gecorrigeerd.
3.4. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
3.5. Hairfoil Nederland berekent verzendkosten welke afhankelijk zullen zijn van de orderomvang, gewicht in kg en het afleveradres. Deze worden automatisch berekend bij een online bestelling.
Bij een bestelbedrag vanaf € 200,- excl. btw worden geen verzendkosten gerekend binnen Nederland tot maximaal 30 kg. (excl. waddeneilanden) Vanaf 30 kg zullen de verzendkosten op basis van nacalculatie plaatsvinden.
Bij een bestelbedrag onder de € 200,- excl. btw worden verzendkosten in rekening gebracht. De meest recente tarieven kunt u nalezen op onze website www.hairfoil.nl
3.6. Hairfoil Nederland kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de orderbevestiging, factuur of internetsite.

4. Betaling
4.1. betaalmogelijkheden via webshop:
• ideal (gratis)
• automatische incasso/ sepa incasso (gratis)
• vooraf overmaken/ overboeking (gratis)
• betalen via factuur/ op rekening, betaaltermijn 14 dagen (gratis)
• creditcard (*)
• mister cash (*)
• bancontact (*)
• sofortbanking (*)
• directebanking (*)
• paypal (*)
• de meest recente tarieven voor deze betaalmogelijkheden zijn online gepubliceerd, op onze website www.hairfoil.nl
• indien partijen een andere betaalwijze hebben afgesproken dan geldt er een maximale betaaltermijn van 14 dagen.
4.2. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper;deze kosten zullen als volgt worden berekend middels onderstaande staffel. Daarnaast is Koper rente verschuldigd over de hoofdsom en gemaakte incassokosten.

Hoofdsom
tot en met € 2.500 15% over de hoofdsom maximaal € 375,- met een minimum van € 75,-)
tot en met € 5.000 € 375 + 10% over hoofdsom - € 2.500,-, maximaal € 625,-
tot en met € 10.000 € 625 + 5% over hoofdsom - € 5.000,-, maximaal € 875,-
tot en met € 200.000 € 875 + 1% over hoofdsom - € 10.000,-, maximaal € 2.775,-
hoofdsom > € 200.000 € 2.775 + 0,5% over hoofdsom - € 200.000,-, maximaal € 6.775,-

4.3. Indien koper in gebreke blijft in de betaling dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar
4.5. Hairfoil Nederland heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.6. Hairfoil Nederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
4.7. Hairfoil Nederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
4.8. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Hairfoil Nederland als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

5. Levering en leveringstijd
5.1. Bestellingen worden binnen 5-7 werkdagen geleverd indien voorradig. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Hairfoil Nederland kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is wordt de Koper hier tijdig van op de hoogte gesteld en is er de mogelijkheid voor de Koper om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
Reeds betaalde bedragen worden bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen teruggestort aan de Koper onder aftrek van 1% van de bestelling/ ordergrootte.
5.3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres binnen Nederland
5.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele schade direct te melden.
6.2. Herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Hairfoil Nederland (B2B)
6.3. Ruilen van onjuist bestelde producten door De Koper, kunnen alleen geruild worden voor andere producten met dezelfde waarde en mits de onjuiste producten onaangebroken zijn. (doos/omdoos/folierol niet aangebroken is danwel ontdaan is van de verzegelingen).
Omruilkosten komen altijd voor rekening en risico van De Koper en zijn conform onze verzendtarieven. De meest recente tarieven kunt u nalezen op onze website www.hairfoil.nl. Voor ruilen van onjuiste producten zal eerst door De Koper een verzoek bij De Verkoper worden neergelegd middels een email.
De Verkoper zal wachten op de ontvangst van de onjuiste producten en deze controleren.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Hairfoil Nederland is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele terzake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1. Hairfoil Nederland garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Hairfoil Nederland hanteert 1 jaar (12 maanden) carry-in garantie op door Hairfoil Nederland geleverde producten, tenzij anders overeengekomen.
8.2. Hairfoil Nederland is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hairfoil Nederland. Hairfoil Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3. Indien Hairfoil Nederland, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a) indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Hairfoil Nederland of de fabrikant zijn verricht
b) indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
c) indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
d) indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.5. De Koper is gehouden Hairfoil Nederland te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Hairfoil Nederland mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.6. De Koper is verplicht het product aan Hairfoil Nederland te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. De kosten voor verzending zijn te allen tijde voor rekening en risico van De Koper. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht Hairfoil Nederland zich tot naar eigen keuze, de reparatiekosten of een vervangend onderdeel voor haar rekening nemen. Hairfoil Nederland behoudt zich het recht voor af te zien van reparatie en over te gaan tot het leveren van een gelijkwaardig (nieuw) product mits anders overeengekomen.

9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht is Hairfoil Nederland niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen,respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, overstromingen, oorlog, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Hairfoil Nederland, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten.
10.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hairfoil Nederland, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé/zakelijk gebruik in relatie tot het product zelf.
10.4. Het is Koper niet toegestaan producten van Procare UK/ Hairfoil Nederland op enigerlei te promoten zonder schriftelijke toestemming en goedkeuring van Hairfoil Nederland. Hieronder valt ook het gebruik van beeldmateriaal

11. Persoonsgegevens / online klantaccounts
11.1 Hairfoil Nederland zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Hairfoil Nederland neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
11.2 Indien Koper een online klantaccount heeft of heeft aangemaakt, dan behoudt Hairfoil Nederland zich het recht voor, om zonder opgaaf van reden een klantaccount te blokkeren/ verwijderen.
11.3 Koper is zelf verantwoordelijke voor een deugdelijk wachtwoord van een online klantaccount die hij/zij zelf heeft aangemaakt. Ook als deze in eerste instantie is aangemaakt door Hairfoil Nederland. De Koper/klant ontvangt altijd een email met het verzoek een eigen” wachtwoord in te stellen. Hairfoil Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van een online klantaccount.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Geschillen
Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Hairfoil Nederland of overeenkomsten gesloten met Hairfoil Nederland worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Diversen
14.1. Hairfoil Nederland en Folierollen.nl zijn een geregistreerde handelsnaam van Alebi VOF, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34380003.
Het BTW identificatienummer is NL821998717B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Hairfoil Nederland naar het e-mail adres info@hairfoil.nl aangegeven op de internetsite.
14.2. Hairfoil Nederland streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails, binnen 48 uur, gedurende kantooruren van Hairfoil Nederland te beantwoorden.
14.3. Hairfoil Nederland streeft naar een zoveel mogelijk “Paperless Office” om op die manier bij te dragen aan het milieu. Hairfoil Nederland werkt met digitale facturering. Bij online bestellingen is uw opdrachtbevestiging tevens pakbon en factuur.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 Hairfoil Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel